Algemene verkoopvoorwaarden

van Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 

1.         Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) vormen de basis van al onze overeenkomsten voor de levering van goederen. Ze zijn van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.

Onze AV zijn uitsluitend van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden slechts bindend indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen.

2.         Sluiting van de overeenkomst

Onze aanbiedingen alsmede onze gegevens en informatie zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Indien een opdrachtbevestiging wordt verstrekt, is alleen deze bepalend voor de omvang van onze prestatie. Indien geen schriftelijke opdrachtbevestiging wordt verstrekt, is onze offerte bepalend.

Op maat gemaakte producten, d.w.z. goederen die op verzoek van de klant worden aangeschaft of volgens de wensen van de klant worden vervaardigd, kunnen na ontvangst van de orderbevestiging niet meer worden geannuleerd en zijn uitgesloten van omruiling en/of van creditering. Mondelinge aanvullende afspraken worden pas rechtsgeldig onderdeel van de overeenkomst als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.         Prijzene

Onze prijzen zijn netto in EUR af fabriek in Lüdenscheid, exclusief verpakking, verzekering en verzending.

Wij berekenen prijzen volgens de voor de afzonderlijke productgroepen geldende prijslijst. Voor op maat gemaakte producten geldt de overeengekomen prijs.

Onze facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook voor deelleveringen.

Indien onze prestatie later dan acht weken na het sluiten van de overeenkomst moet worden geleverd, zijn wij gerechtigd tot een redelijke prijsaanpassing van maximaal 10% in geval van een aanzienlijke wijziging van onze verwerkingskosten, in het bijzonder in geval van wijziging van de kosten van de door ons te verwerken materialen, lonen, vrachtprijzen, energiekosten, belastingen, douanerechten, enz. Indien de wijziging een prijsaanpassing van meer dan 10% betreft, is de klant verplicht met ons over een redelijke prijsaanpassing te onderhandelen. Indien vervolgens geen prijsaanpassing wordt bereikt of de onderhandelingen mislukken, zijn wij gerechtigd ons uit de overeenkomst terug te trekken.

Compensatie is alleen mogelijk bij vorderingen die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Het verbod op compensatie geldt niet indien de ter compensatie ingediende tegenvordering betrekking heeft op kosten voor het verhelpen van gebreken of op afwerkingskosten.

4.         Verzuim van betaling

Wij hebben het recht om vanaf de vervaldag rente wegens late betaling te eisen tegen de wettelijke rentevoet overeenkomstig § 288 lid 2 van het Duitse burgerlijk wetboek. Het claimen van verdere schadevergoeding geldt onverminderd.

5.         Levering

Onze levering geschiedt onder voorbehoud van wijziging of na overleg met de klant. De leveringstermijnen beginnen niet te lopen voordat alle details van de uitvoering volledig duidelijk zijn.

Wij kiezen de wijze van verzending en verpakking. Dit geldt niet indien de klant uitdrukkelijke instructies heeft gegeven. Afwijkende schriftelijke afspraken zijn mogelijk. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en worden afzonderlijk gefactureerd.

Onze leveringsplicht geldt onder voorbehoud van tijdige en correcte eigen bevoorrading. Dit geldt niet als wij verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. Als te voorzien is dat de levering niet op tijd kan plaatsvinden, zullen wij de klant hiervan schriftelijk of op de hoogte stellen en de redenen alsmede de verwachte levertijd meedelen, voor zover dit voor ons mogelijk is. Wij zijn pas met de levering in gebreke als ons tevergeefs een redelijke termijn voor de levering is gesteld, wij verantwoordelijk zijn voor de redenen van de niet-levering en de klant zijn prestatie volledig heeft vervuld.

De leveringstermijn begint met onze melding van de gereedheid voor verzending of afhaling en is onderworpen aan de voorwaarde dat de tegenprestatie is geleverd. Indien aanvaarding moet plaatsvinden, is de melding van aanvaardingsbereidheid of de aanvaardingsdatum beslissend.

6.         Verpakking

Wij behouden ons het recht voor de verpakking te kiezen, tenzij de klant ons hiertoe uitdrukkelijk opdracht geeft.

Transportverpakkingen moeten overeenkomstig de verpakkingsverordening aan ons worden teruggezonden. Indien zij niet binnen drie maanden na levering van de goederen worden teruggezonden, zullen wij ze tegen kostprijs in rekening brengen. Verpakkingen die geen transportverpakkingen zijn, worden niet teruggenomen.

7.         Overdracht van risico

Met de kennisgeving aan de klant dat de goederen gereed zijn voor verzending of afhaling, moeten zij onmiddellijk in ontvangst worden genomen. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.

In geval van zelfafhaling zijn wij gerechtigd de goederen op kosten van de klant naar onze keuze te verzenden of op te slaan, indien de klant de goederen niet binnen drie dagen na kennisgeving van gereedheid voor afhaling heeft afgehaald.

8. Garantie

Voorwaarde voor garantieclaims tegen ons is dat de klant zijn verplichtingen volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) nakomt, de zogenaamde melding van gebreken. Een melding van gebreken geldt als tijdig, wanneer deze binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van de levering door de klant of, bij verborgen gebreken, vanaf de ontdekking ervan, wordt gedaan. Indien de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen of indien een voorafgaande controle heeft plaatsgevonden, is de melding van gebreken uitgesloten, indien het gebrek reeds op dat tijdstip ontdekt had kunnen worden.

Indien de melding van het gebrek volgens onze controle niet gerechtvaardigd is en de klant op het tijdstip van de melding van het gebrek op de hoogte was van het niet-bestaan van het gebrek of zich door nalatigheid hierover heeft vergist, dient de klant ons de ontstane schade te vergoeden. Wij zullen hiervoor een forfaitair bedrag van 100,00 EUR in rekening brengen. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen. De klant heeft het recht ons het bewijs te leveren dat het gemelde gebrek wel degelijk bestaat en/of dat wij lagere controlekosten hebben gemaakt dan het forfaitaire bedrag.

Indien de melding van het gebrek gerechtvaardigd is, zullen wij naar onze keuze het gebrek verhelpen of een vervangend product leveren. Indien het verhelpen van het gebrek mislukt nadat de klant een redelijke termijn heeft gesteld, kan de klant ervoor kiezen een prijsverlaging te eisen of zich uit het contract terugtrekken. Terugtrekking uit het contract is niet mogelijk bij kleine gebreken.

Garantieclaims verjaren 24 maanden na de overdracht van het risico. Ze zijn niet overdraagbaar.

9.         Uitsluiting van garantie

Onze garantie is uitgesloten in geval van verdere verwerking, ongeschikt of oneigenlijk gebruik, foutieve of ondeskundige montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, natuurlijke slijtage, gebrekkige of nalatige behandeling, het gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, de inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Bovendien is de garantie uitgesloten indien de bestelling niet overeenstemt met de stand van de techniek en/of door ons of onze agenten op grond van technische informatie als risicovol werd verklaard of besproken. De uitsluiting van garantie geldt niet indien wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten de schade of het gebrek opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaken.

10.      Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk bij een licht nalatige schending van niet-substantiële contractuele verplichtingen. Bij andere licht nalatige schendingen van verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, te voorziene, directe gemiddelde schade volgens de aard van de goederen. Dit geldt ook wanneer onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten licht nalatig handelen. Schadeclaims verjaren 12 maanden na de overdracht van het risico. Dit geldt niet in gevallen waarin claims tegen ons worden ingediend op grond van de ProdHaftG (Duitse productaansprakelijkheidswet) of wegens letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

11.      Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen zijn voldaan die wij uit hoofde van de zakelijke relatie jegens de klant hebben.

Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te verwerken of om te bouwen. De verwerking wordt voor ons uitgevoerd. Indien echter de waarde van de ons toebehorende goederen lager is dan de waarde van de ons niet toebehorende goederen en/of de verwerking, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding van de waarde (bruto-factuurwaarde), van de verwerkte goederen tot de waarde van de andere verwerkte goederen en/of de verwerking op het tijdstip van de verwerking. Indien wij niet overeenkomstig het bovenstaande het eigendom van de nieuwe goederen verwerven, verleent de klant ons het mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding van de waarde (bruto-factuurwaarde) van de nieuwe goederen van de klant tot die van de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Bovenstaande zin is van overeenkomstige toepassing in geval van niet-scheidbare vermenging of verbinding. Indien wij de eigendom of mede-eigendom verwerven, dient de klant de goederen voor ons te bewaren met de zorg van een goed huisvader.

In geval van de verkoop van de goederen of van de nieuwe goederen draagt de klant hierbij zijn vordering uit de doorverkoop tegen zijn klant met inbegrip van alle nevenrechten aan ons over, zonder dat verdere bijzondere verklaringen vereist zijn. De overdracht geldt met inbegrip van eventuele saldovorderingen. De overdracht geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de door ons gefactureerde prijs van de goederen. Het aan ons overgedragen deel van de vordering wordt met voorrang voldaan.

Tot aan de herroeping is de klant gemachtigd om de overgedragen vorderingen te innen. De klant dient de betalingen op de overgedragen vorderingen onmiddellijk aan ons over te maken tot het bedrag van de gewaarborgde vordering. In geval van gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, staking van betaling, opening van een insolventieprocedure, protest tegen een wissel of gerechtvaardigde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de klant, hebben wij het recht om de machtiging van de klant tot inning in te trekken. Bovendien kunnen wij na voorafgaande waarschuwing en binnen een redelijke termijn de zekerheidsoverdracht bekendmaken, de overgedragen vorderingen te gelde maken en de openbaarmaking van de zekerheidsoverdracht door de klant aan zijn klanten eisen.

Indien een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond, zal de klant ons de nodige informatie verstrekken om zijn rechten tegenover de klant te doen gelden en de nodige documenten overhandigen.

Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden het eigendom tot zekerheid te verpanden of over te dragen. In geval van inbeslagname, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of ingrepen door derden moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen. De wederverkoop van de goederen of nieuwe goederen is alleen toegestaan aan wederverkopers in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en alleen onder de voorwaarden dat de tegenwaarde van de goederen of nieuwe goederen aan de klant wordt betaald. De klant moet ook met zijn klant overeenkomen dat deze klant alleen bij de betaling het eigendom verwerft.

In geval van plichtsverzuim door de klant, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht, ook zonder het stellen van een termijn, de teruggave van de goederen of de nieuwe goederen te eisen en/of – eventueel na het stellen van een termijn – de overeenkomst te herroepen. De klant is verplicht de goederen terug te geven. Het eisen van de teruggave van de goederen of de nieuwe goederen houdt geen verklaring van herroeping in, tenzij dit uitdrukkelijk door ons wordt verklaard.

12.      Eigendoms- en auteursrechten

De klant dient ervoor te zorgen dat de door hem bestelde maatwerkproducten geen inbreuk maken op industriële eigendomsrechten van derden. Indien derden ons wegens de vervaardiging of levering van de goederen aanspraken doen gelden wegens vermeende schending van industriële eigendomsrechten, dient de klant ons tegen alle aanspraken te vrijwaren. In dergelijke gevallen zullen wij slechts verweer voeren indien de klant ons daarom verzoekt met een bindende verklaring van kostenovername. Wij hebben het recht om voor de gerechtskosten zekerheid te eisen.

13.      Overmacht

In geval van overmacht zijn wij voor de duur en de omvang van de gevolgen ontheven van onze verplichting tot nakoming. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor wij geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Hieronder vallen met name brandschade, overstromingen en bedrijfsstoringen die ons niet aan te rekenen zijn, in het bijzonder vakbondsacties en stakingen of ambtelijke bestuurshandelingen alsmede bevoorradingsmoeilijkheden en andere prestatieverstoringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zullen de wederpartij onverwijld van het intreden en het einde van de overmacht op de hoogte stellen en alles in het werk stellen om de overmacht op te heffen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. De informatie zal schriftelijk worden verstrekt, in dringende gevallen telefonisch. Samen met de wederpartij zullen wij de verdere procedure bepalen.

14.      Insolventie

Indien de klant zijn leverings- of betalingsverplichtingen staakt of indien de opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt aangevraagd of afgewezen wegens gebrek aan vermogen of indien een insolventieprocedure wordt geopend, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst voor de omvang die op dat moment nog niet is vervuld.

15.      Gegevensbescherming en elektronische gegevensverwerking

De klant stemt ermee in dat we voor de verwerking van de contractuele relatie de benodigde gegevens in elektronische bestanden opslaan, met inachtneming van de eisen van de wettelijke gegevensbescherming.

16.      Vertrouwelijkheid

De klant verplicht zich tot geheimhouding van alle commerciële documenten, financiële en technische gegevens, in het bijzonder monsters of modellen (informatie), die hem tijdens de looptijd van het contract bekend worden. Wij verplichten ons tot eenzelfde mate van geheimhouding. De verplichting begint bij de eerste kennisname en duurt 36 maanden na het einde van de zakelijke relatie. De verplichting geldt niet als de informatie algemeen bekend of toegankelijk is of als kan worden aangetoond dat deze al bekend was bij de derde partij. Verder als een onderdeel op grond van wettelijke regelingen of op grond van ambtshandelingen openbaar moest worden gemaakt.

17.      Slotbepalingen

Mondelinge nevenrestricties zijn slechts van toepassing indien zij door ons schriftelijk worden bevestigd.

De uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is Lüdenscheid.

Indien een bepaling van deze AV ongeldig is of wordt, laat dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De klant verbindt zich ertoe met ons een vervangende bepaling overeen te komen die geldig, uitvoerbaar en geschikt is voor het doel van de bestelling en voor de bescherming van de belangen van beide partijen. Artikel 139 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.