Privacybeleid

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk kunnen worden herleid, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag, IP-adres.

(2) De verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is:

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid
Duitsland

Tel.: + 49 (0) 2351 / 94 81-0
Fax: + 49 (0) 2351 / 4 26 58

E-mail: info@schulte.com

Website: www.evoline.com

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

progressorg GmbH
Höveler Weg 2
58553 Halver
Duitsland

Tel: + 49 (0) 2353 9096 31
Fax: + 49 (0) 2353 9096 49

E-mail: datenschutz@progressorg.de

Website: www.progressorg.de

(3) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder uitvoerig informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de gedefinieerde criteria voor de bewaartermijn vermelden.

 

Algemene informatie over gegevensverwerking

(1) In principe verzamelen en gebruiken wij alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een ​​functionerende website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

(2) Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 lid 1 sub a van de AVG als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij een partij is, dient artikel 6 lid 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6 lid 1 sub c van de AVG als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 sub d van de AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 deel f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer bestaat. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever ons daartoe verplicht in verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist indien een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

(4) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of in de beschrijving van de aanbieding. Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van de aanbieding over de gevolgen van deze omstandigheid.

 

Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

a) Recht op informatie
U heeft het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig artikel 15 van de AVG.

b) Recht op correctie
Overeenkomstig artikel 16 van de AVG heeft u het recht te eisen dat de u betreffende gegevens worden aangevuld of dat de u betreffende onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

c) Recht op wissing of beperking van de verwerking
Overeenkomstig artikel 17 van de AVG heeft u het recht te eisen dat de u betreffende gegevens onverwijld worden gewist of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt overeenkomstig artikel 18 van de AVG.

d) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om te verzoeken dat u de gegevens ontvangt die u ons heeft verstrekt overeenkomstig artikel 20 van de AVG en om de overdracht ervan aan andere verantwoordelijke partijen te vragen.

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Voor ons is dit de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Noordrijn-Westfalen (ldi): https://www.ldi.nrw.de/

 

Bezwaar tegen of herroeping van toestemming voor de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming overeenkomstig artikel 7 lid 3 van de AVG te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u dit aan ons kenbaar heeft gemaakt.

(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wat door ons wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals door ons uitgevoerd. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de gegrondheid van de zaak onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de volgende contactgegevens: Schulte-Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Jüngerstr. 21, 58515 Lüdenscheid, Duitsland, Tel.: + 49 (0) 2351 / 94 81 0, Fax: + 49 (0) 2351 / 4 26 58,
e-mail: info@schulte.com.

 

Wissing van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de AVG worden gewist of in hun verwerking worden beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingverklaring worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens in het bijzonder bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (boekhouding, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boekhouding, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handelsbrieven en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.).

 

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen indien dit vereist is om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij gegevens in een derde land of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe indien aan de bijzondere vereisten van artikel 44 e.v. van de AVG zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenoemde "modelcontractbepalingen").

 

Verzameling van gegevens op onze website (logbestanden)

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG):

a) IP-adres,
b) datum en tijdstip van het verzoek,
c) tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
d) inhoud van het verzoek (specifieke pagina),
e) toegangsstatus/HTTP-statuscode,
f) de hoeveelheid gegevens die is verzonden,
g) website waar het verzoek vandaan komt,
h) browser,
i) besturingssysteem en interface,
j) taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

(3) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

 

SSL-versleuteling

Om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons verzendt (bijv. bestellingen, aanvragen) te beschermen, gebruikt deze website een zogenoemde SSL- of TLS-versleuteling. U kunt dit herkennen aan het slotsymbool in uw browserregel. Tegelijkertijd verandert de adresregel van "http://" in "https://". Dit betekent dat derden deze gegevens niet kunnen lezen.

 

Gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Cookies stellen ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Door middel van cookies kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

(2) Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "transiente cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn of haar browser sluit. Een dergelijke cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een webwinkel of een inlogstatus opslaan. "Permanente" of "persistente" cookies zijn cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als de gebruiker de website na enkele dagen bezoekt.

(3) U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een desbetreffende instelling van de door u gebruikte internetbrowser deactiveren en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde door middel van een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Gebruik van ons contactformulier

Onze website bevat een contactformulier waarmee elektronisch contact met ons kan worden opgenomen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn: voornaam, achternaam, bedrijf, branche, straat, huisnummer, postcode, stad, e-mailadres en telefoon. Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres van de gebruiker, datum en tijdstip van registratie.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendproces en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG indien de gebruiker toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Indien het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. De verwerking van de persoonsgegevens van het invulformulier dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit de invulvelden van het contactformulier en die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

 

Registratiemogelijkheden op onze website om de downloadruimte te gebruiken

(1) U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van onze downloads. Hiervoor is het noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw downloadverzoek. De verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw downloadverzoek. Indien u toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Indien de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker contractpartij is of voor de uitvoering van een contract waarvan een van de contractuele partijen de gebruiker is, of van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Bovendien is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG van toepassing.

(2) Wij maken gebruik van de zogenoemde double-opt-in-procedure voor registratie voor downloaddoeleinden, d.w.z. dat uw registratie pas is voltooid wanneer u uw registratie hebt bevestigd door te klikken op de link in een bevestigings-e-mail die u voor dit doel is toegestuurd.

(3) Als u ons portaal gebruikt, slaan wij uw voor de uitvoering van het contract vereiste gegevens op totdat u uw toegang definitief verwijdert of het gebruik van uw gegevens herroept. Verder slaan wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van onze website, voor zover u deze niet voordien verwijdert. Wijzigingsverzoeken voeren wij uit na afzonderlijke kennisgeving.

 

Gebruik van onze online configurator

Onze website biedt een zogenaamde "online configurator" waarmee u een selectie van onze producten als voorgeconfigureerd model of individueel met stroomvoerende componenten of componenten voor gegevensverwerkende of multimedia-eindapparaten kunt configureren en een persoonlijke offerte kunt aanvragen.

U kunt het contactformulier gebruiken om ons of door ons geselecteerde dealers, waarmee wij samenwerken, productgerelateerde vragen te stellen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens uitsluitend aan ons of aan de door ons geselecteerde dealers doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: bedrijf, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, telefoon, e-mail, land, gewenste hoeveelheid/uw opmerkingen.

Uw aanvraag wordt, samen met uw voornoemde gegevens en de informatie over het gekozen product, via onze provider per e-mail aan ons doorgestuurd.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd in het kader van het verzendproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit kader worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behalve aan de door ons geselecteerde dealers. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde rechtstreeks bij de desbetreffende fabrikant te herroepen, aangezien wij, zoals hierboven beschreven, geen informatie over dit proces ontvangen.

 

Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, resulteert uit het voor dit doel gebruikte invulformulier.

(2) Om juridische redenen gebruiken wij voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen op het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van inschrijving en bevestiging per geval op. Het doel van deze procedure is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het verzenden van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG.

(4) U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u uitschrijven door te klikken op de link in die u in elke e-mail vindt, [via dit formulier op de website,] door een e-mail te sturen naar Newsletter@schulte.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum vermeld staan.

(5) Wij wijzen u erop dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde trackingpixels, dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld, d.w.z. dat de evaluatie van uw gebruikersgedrag niet aan uw andere persoonsgegevens wordt gekoppeld en een directe persoonlijke verwijzing uitgesloten is. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op de aparte link in elke e-mail te klikken of door ons via een ander contactkanaal op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op.

 

Privacybeleid voor reCAPTCHA

(1) Wij hebben de dienst reCAPTCHA op onze website geïntegreerd. reCAPTCHA wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA is een dienst die onze website beschermt tegen spam en misbruik. reCAPTCHA is bedoeld om te voorkomen dat geautomatiseerde software (zogenoemde bots) misbruik kan maken van de website. Daartoe wordt gecontroleerd of de ingevoerde gegevens (bijv. in online formulieren) daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Om dit te kunnen vaststellen worden met name de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

  • Referrer (adres van de pagina waarop de captcha wordt gebruikt),
  • IP-adres van de gebruiker, Google-account (als de gebruiker bij Google is ingelogd, wordt dit herkend en toegewezen).
  • Het invoergedrag van de gebruiker (bijv. beantwoorden van de reCAPTCHA-vraag, snelheid van invoer in de formuliervelden, volgorde waarin de gebruiker de invoervelden selecteert) wordt gebruikt om de patroonherkenning bij Google te verbeteren. Browser, browsergrootte en -resolutie, browserplug-ins, datum, taalinstelling
  • Weergave-instructies (CSS) en scripts (Javascript) van de website
  • Mouse- of touch-Events binnen de pagina
  • Schermafbeelding van het browservenster

(2) Google leest ook de cookies van andere Google-diensten zoals Gmail, Search en Analytics. Alle bovengenoemde gegevens worden in gecodeerde vorm naar Google gestuurd. De daaropvolgende evaluatie door Google beslist in welke vorm de captcha op de pagina wordt weergegeven, bijv. in de vorm van een selectievakje of door tekstinvoer. Er worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het desbetreffende formulier.

(3) Meer informatie over het privacybeleid en opt-outs van Google vindt u op: policies.google.com/privacy/. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Google's privacybeleid is te vinden op https://policies.google.com/privacy/.

(4) Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en opt-out-opties gebruiken die door Google worden aangeboden: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Gegevensbescherming bij sollicitaties

Als u ons via onze website een sollicitatie stuurt, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden als u ons de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als wij op basis van deze sollicitatie een arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de toegezonden gegevens opgeslagen ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als wij echter geen arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist.

 

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ("Google"). Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Omdat IP-anonimisering op deze webpagina's is geactiveerd, zal Google uw IP-adres echter vooraf afkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgebracht naar en door Google worden afgekort op servers in de Verenigde Staten. In deze uitzonderlijke gevallen, waarbij de persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten, is Google gecertificeerd onder het Privacy Shield-verdrag en biedt u hiermee de garantie dat aan Europese privacyrechten wordt voldaan (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod regelmatig te verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter te maken.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizepIp()", wat betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor er geen direct verband naar u als persoon kan worden gelegd.

(5) Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd in deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

Gebruik en toepassing van Google AdWords

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google AdWords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken. Google AdWords stelt een adverteerder in staat vooraf bepaalde zoekwoorden te definiëren, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google worden weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat oproept dat relevant is voor het zoekwoord. De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Het doel van Google AdWords is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine belangwekkende reclame weer te geven en door reclame van derden op onze website weer te geven.

(2) Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenoemde "Ad Servers". Hiervoor gebruiken wij Ad Server Cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het bepalen van succes te meten, zoals de weergave van de advertenties of kliks door de gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt door Google AdWords een conversatieon-cookie opgeslagen op uw pc. Deze conversation-cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unique cookie-ID, het aantal ad impressions per plaatsing (frequency), de laatste impression (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) worden gewoonlijk opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie.

(3) Deze cookies maken het voor Google mogelijk om uw internetbrowser te herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens bij de voornoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

(4) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google hiermee verzamelt en informeren u daarom volgens onze huidige stand van kennis. Door de integratie van AdWords ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Google-dienst bent aangemeld, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent aangemeld of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

(5) Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, dus doorgestuurd naar en opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google is gecertificeerd op grond van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(6) U kunt het plaatsen van cookies door onze website op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen, waarbij met name het onderdrukken van cookies van derden ertoe leidt dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt; b) door cookies voor conversion-tracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door deze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome, via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Graag wijzen wij u op het feit dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van ons aanbod volledig kunt gebruiken.

(7) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Integratie van Google Maps

(1) Op onze website gebruiken wij de dienst Google Maps, die ons in staat stelt interactieve kaarten direct op de website weer te geven en u in staat stelt de kaartfunctie comfortabel te gebruiken. Binnen onze website gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van Google Maps op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG), om hun inhoud en diensten te integreren.

(2) Door het bezoeken van onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Indien u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Indien u het niet eens bent met de toewijzing van de gegevens aan uw account, moet u uitloggen bij Google voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u dit recht kunt uitoefenen door contact op te nemen met Google.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.